Domki letniskowe dla twojej rodziny
Zarezerwuj teraz
Spędź u nas swoje wymarzone wakacje!
Zarezerwuj teraz
Wspaniałe wakacje dla całej rodziny
Zarezerwuj teraz
Wczasy w komfortowych warunkach
Zarezerwuj teraz
Previous slide
Next slide
Domki letniskowe dla twojej rodziny
Zarezerwuj teraz
Spędź u nas swoje wymarzone wakacje!
Zarezerwuj teraz
Wspaniałe wakacje dla całej rodziny
Zarezerwuj teraz
Wczasy w komfortowych warunkach
Zarezerwuj teraz
Previous slide
Next slide

Regulamin

W celu zapewnienia Państwu wygodnego i bezpiecznego wypoczynku oraz uniknięcia ewentualnych nieporozumień, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz cennikiem opłat dodatkowych

§ 1

 1. Gość dokonując rezerwacji telefonicznej, płatności zadatku, lub całej kwoty za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym Arkadia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

 2. Regulamin jest dostępny w recepcji Ośrodka, w każdym domku oraz na stronie www.arkadiapobierowo.pl

 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do:
  a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
  b) zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
  c) stosowania się do poleceń obsługi i służb porządkowych,
  d) przestrzegania zasad i przepisów BHP i P-POŻ.

§ 2

 1.  Goście Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

 2.  Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.

 3.  Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą (Opiekunem), a pobyt ich w Ośrodku możliwy jest tylko pod opieką i na odpowiedzialność Opiekuna.

 4.  Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z Gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

 5.  Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

 6.  W przypadku chęci zmiany godziny przyjazdu bądź wyjazdu, proszę przekazać taką informację personelowi Ośrodka. Dla Państwa wygody, o ile będzie to możliwe, zmiany te będą akceptowane bez dodatkowych opłat.

§ 3

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji gwarantowanej jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 3 godzin od momentu dokonania rezerwacji wstępnej (on-line lub telefonicznej). Wpłatę zadatku należy zrealizować za pomocą systemu płatności Przelewy24 w zakładce rezerwacji znajdującej się na stronie www.arkadiapobierowo.pl. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Wpłata środków w inny sposób nie zapewnia dokonania rezerwacji gwarantowanej.
 2. Zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.
 3. Pozostałą kwotę (70%) oraz opłaty dodatkowe należy uregulować bezpośrednio po przybyciu do Ośrodka.
 4. Opłata za dziecko jest pobierana jak za osobę dorosłą.
 5. W przypadku braku wpłaty reszty ceny pobytu, rezerwację uznaje się za nieważną.
 6. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku, a skrócenie pobytu nie uprawnia do zmniejszenia opłaty za niewykorzystany okres.
 7. Opłata klimatyczna pobierana jest według stawek Gminy Rewal na dany rok w dniu przyjazdu.
 8. Właściciel Ośrodka może odmówić przyjęcia Gościa, który m.in.: odmówi wypełnienia bądź nie wypełni prawidłowo karty meldunkowej lub podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Ośrodka lub mieniu bądź osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku, w stosunku do którego istnieją roszczenia ze strony Właściciela ośrodka.

§ 4

 1.  Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności obsługi Ośrodka.

 2.  Osoba wynajmująca domek – Gość – zobowiązana jest do sprawdzenia stanu technicznego domku oraz wyposażenia zgodnego z wykazem, niezwłocznie po wprowadzeniu.

 3.  Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do domku, równoznaczne jest z tym, że domek został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

 4.  Osoba wynajmująca domek ponosi pełną odpowiedzialność za braki, uszkodzenia i zniszczenia powstałe w domku oraz na terenie ośrodka, wyrządzone przez siebie, osoby z nią zamieszkujące oraz odwiedzające.

 5.  Osoba wynajmująca nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściła należną opłatę za pobyt.

 6.  Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

 7.  Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka.

 8.  Szkody powstałe z winy gości rozliczamy na bieżąco.

§ 5

 1.  Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodu oraz pozostawionych przedmiotów w domkach. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 2.  Obsługa ośrodka nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego domku, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości, mienia lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu ośrodka.

§ 6

 1.  Cisza nocna trwa od godziny 22.00. do 8.00.

 2.  Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00.

 3.  W przypadku, gdy osoba odwiedzająca pozostanie w Ośrodku po godzinie 22.00, osoba odwiedzana (gość zakwaterowany w ośrodku) będzie zobowiązany uiścić niezwłocznie dodatkową opłatę w wysokości 100 zł/noc za każdą z odwiedzających osób.

 4.  Każda osoba łamiąca regulamin może zostać poproszona o opuszczenie terenu Ośrodka.

 5.  Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi ośrodka, uregulowania opłat, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.

 6.  W przypadku odmowy, przekazana zostanie policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 7.  Właściciel i osoby obsługi Ośrodka zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku bez zobowiązania do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza Regulamin Ośrodka, spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego.

 8.  Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności, zasad i przepisów P-POŻ.

 9.  Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy szczególnie przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.

 10.  Zabrania się wnoszenia do domków materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 11.  Dbając o komfort pozostałych gości informujemy, że w domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb. Prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz.

 12.  W przypadku stwierdzenia złamania zakazu, zostanie doliczona opłata za likwidację zapachu tytoniowego w wysokości 200zł. [art. 5 i 5a ustawy z 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r nr 10, poz. 55 z późn.zm)].

 13.  Przed opuszczeniem ośrodka należy pozostawić wyposażenie domku w miejscu do tego przeznaczonym, uprzątnąć teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

 14.  Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia pobierające energię, oświetlenie, zakręcić krany oraz zamknąć okna oraz drzwi na klucz.

 15.  Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 16. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług proszę je zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@arkadiapobierowo.pl, co umożliwi w przyszłości poprawę standardu świadczonych usług.

§ 7

 1.  Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-13 lat.

 2.  Dzieci mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką i na odpowiedzialność dorosłej osoby.

 3.  Właściciel nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw oraz terenie ośrodka.

 § 8

 1.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za
  przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców
  spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem ciśnienia wody,
  brakiem prądu itp.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie
  trwania sezonu. Zmiany nie dotyczą pobytów już zaliczkowanych i
  opłaconych.
 3. Cena usług świadczonych przez właściciela Ośrodka nie
  obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie
  majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego
  rekreacyjnego pobytu, właściciel Ośrodka nie ponosi
  odpowiedzialności.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
  danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.
  U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez
  właściciela Ośrodka Wypoczynkowego Arkadia dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma
  prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa
ośrodka.

Regulamin wchodzi w życie 01.2023

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem opłat dodatkowych!

Opłata miejscowa (klimatyczna) wg stawki ustalonej przez Radę Gminy Rewal (bez względu na wiek) – 2,50 zł/doba za osobę (również dzieci).

  • Pobyt dodatkowej osoby w domku 50 zł/doba bez łóżka i pościeli (maksymalnie 5 osób w domku 4 osobowym lub maksymalnie 7 osób w domku 6 osobowym).

  • Media – Pobierana kaucja w dniu przyjazdu (przy zameldowaniu 300 zł).

  • Energia elektryczna: 1,63 zł/kWh (brutto)

  • Woda i kanalizacja 15,36 zł/m3 (brutto).

  • Dostawka łóżka polowego: 40 zł /doba

  • Parking bezpłatny (1 miejsce postojowe na domek 4 osobowy, 2 miejsca postojowe na domek 6 osobowy).

  • Opłata za psa: 40 zł/doba (1 zwierzę) – max 2 psy