Domki letniskowe dla twojej rodziny
Zarezerwuj teraz
Spędź u nas swoje wymarzone wakacje!
Zarezerwuj teraz
Wspaniałe wakacje dla całej rodziny
Zarezerwuj teraz
Wczasy w komfortowych warunkach
Zarezerwuj teraz
Previous slide
Next slide

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy świadczenia usług (por. art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) jest PPUH PAWAR Arkadiusz Pawlik, 44-207 Rybnik, ul. Wiśniowa 5, NIP 898-180-16-71.

 2. Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne podanie ich podczas: zapytania ofertowego, dokonywania rezerwacji lub bezpośrednio w ośrodku, w formie telefonicznej, elektronicznej i pisemnej. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi. Podstawą przetwarzania tych danych jest więc umowa łącząca strony /art. 6 ust.1 lit. b/RODO. Odmowa lub brak poprawnego wypełnienia karty meldunkowej może być podstawą do odmówienia przyjęcia Klienta.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta z wykorzystaniem monitoringu jest uzasadniony interes ośrodka, którym istnieje konieczność zapewnienia stałego bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług dla Klientów ośrodka jest uzasadniony cel Administratora Danych. W przypadku różnego rodzaju incydentów i wypadków będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla usunięcia niebezpieczeństwa /art. 6 ust.1 lit. f/RODO.

 4. Karta meldunkowa zawiera wyraźnie oznaczone pola, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Dane osobowe, wskazane w karcie meldunkowej są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a następnie w celu wykonania usługi.

 5. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 6. Właścicielowi danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 
  – dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii,
  – sprostowania (poprawiania) danych,
  – usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO 
  – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu PPUH PAWAR Arkadiusz Pawlik, w tym profilowania,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO;
  – wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres info@arkadiapobierowo.pl, względnie osobiście w siedzibie PPUH PAWAR Arkadiusz Pawlik. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Administrator Danych, zgodnie z przepisami: 
  – prawa gospodarczego,
  – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych / od dnia 1 lipca 2018 r. nowe brzmienie tytułu: ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych / (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553),
  – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
  przechowywał będzie dane Klienta związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 6 lat od momentu jej wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka Wypoczynkowego lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. Wskazany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy Klient dobrowolnie wyrazi Administratorowi Danych zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody przez Klienta. Po odwołaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych PPUH PAWAR Arkadiusz Pawlik z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.

 8. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione: 
  – podwykonawcom związanym z PPUH PAWAR Arkadiusz Pawlik umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej Ośrodka Wypoczynkowego Arkadia, dostępnej pod adresem https://www.arkadiapobierowo.pl w zakładce „Regulamin”. 
  – PPUH PAWAR Arkadiusz Pawlik deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego.

 9. PPUH PAWAR Arkadiusz Pawlik wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem e-mail: info@arkadapobierowo.pl

 10. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych są dostępne na stronie internetowej https://www. arkadiapobierowo.pl w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie firmy i recepcji ośrodka wczasowego.